Skriv ut den här sidan

Etiska forskningsprinciper

Alla våra forskningsprojekt är godkända av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (EPN).

Deltagande i något av våra forskningsprojekt sker enligt följande regler:

  • Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta studien.
  • Personuppgifter kommer inte att användas kommersiellt eller i icke vetenskapliga syften. Personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).
  • Deltagande har inte några negativa konsekvenser för möjligheten att få annan vård.
  • Resultatet från undersökningen behandlas under sekretess och ingen utomstående vet vem som har deltagit eller kan se några resultat eller svar. Svaren kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras.
  • Deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat, om de så önskar.